LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ TỈ LỆ ĐÓNG BHXH In

Nghị Định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012

 

 

DANH MỤC

NĐ 70/2011

(từ 1/10/2011)

NĐ103/2012

(từ 1/1/2013)

TỈ LỆ %

(NĐ103/NĐ70)

LỆCH

(NĐ103/NĐ70)

DN Vùng I

2.000.000

2.350.000

17.50%

350.000

DN Vùng II

1.780.000

2.100.000

17.98%

320.000

DN Vùng III

1.550.000

1.800.000

16.13%

250.000

DN Vùng IV

1.400.000

1.650.000

17.86%

250.000

 

 

 

 

TỈ LỆ TRÍCH NỌP BHXH, BHYT, BHTN

 

                                                                                                                                         ĐVT : %

Năm

Người sử dụng lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Từ 01/2007

15

2

 

5

1

 

23

Từ 01/2009

15

2

1

5

1

1

25

Từ 01/2010 - 12/2011

16

3

1

6

1,5

1

28,5

Từ 01/2012 – 12/2013

17

3

1

7

1,5

1

30,5

Từ 01/2014 trở đi

18

3

1

8

1,5

1

32,5