LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ TỈ LỆ ĐÓNG BHXH In

Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 cua CP quy định mức
Lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN,tổ chức có
thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với NLĐ làm Công việc giản
đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường , thực hiện từ 01/01/ 2015:
 
 
ĐVT: đồng/tháng
NĐ182/2013
(từ  1/1/2014)
NĐ103/2014
(từ 1/1/2015)
    Tăng
 
%
  DN Vùng I
2.700.000
3.100.000
  400.000
 11,48
  DN Vùng II
  2.400.000
2.750.000
  350.000
 11,46
  DN Vùng III
2.100.000
2.400.000
  300.000
 11,43
  DN Vùng IV
1.900.000
  2.150.000
 
  250.000
11,32

 
 

 

 

TỈ LỆ TRÍCH NỌP BHXH, BHYT, BHTN

 

                                                                                                                                         ĐVT : %

Năm

Người sử dụng lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Từ 01/2007

15

2

 

5

1

 

23

Từ 01/2009

15

2

1

5

1

1

25

Từ 01/2010 - 12/2011

16

3

1

6

1,5

1

28,5

Từ 01/2012 – 12/2013

17

3

1

7

1,5

1

30,5

Từ 01/2014 trở đi

18

3

1

8

1,5

1

32,5