HỆ THỐNG BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2012 In
HỆ THỐNG BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2012
STT BIỂU MẪU CŨ BIỂU MẪU MỚI
KÝ HIỆU TÊN BIỂU MẪU ND SỬ DỤNG KÝ HIỆU TÊN BIỂU MẪU ND SỬ DỤNG
I. BIỂU MẪU THU        
1       Mẫu A01-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Lao động tăng mới chưa có sổ
2
Mẫu 01a-TBH
DS lao động đề nghị
cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Lao động tăng mới
Mẫu A01a-TS
DS lao động đề nghị cấp sổ BHXH,
thẻ BHYT
Lao động tăng mới
3
Mẫu 03a-TBH
DS điều chỉnh lao động và
mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
Lao động tăng mới, điều chỉnh lương,
báo giảm
D02-TS
DS lao động tham gia BHXH,
 BHYT
LĐ tăng mới, điều chỉnh lương,
 báo giảm
4
      D02b-TS
Bảng lãi tính đóng truy thu BHXH,
 BHYT, BHTN
Dùng lao động báo tăng chậm so với
tháng báo cáo ( truy thu)
5
Mẫu 03b-TBH
DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Thay đổi thông tin người tham gia:
 CMND, …
D07-TS
DS đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT Thay đổi thông tin người tham gia:
 CMND, ……..
6
      D01b-TS
Công văn giải trình truy thu, thay đổi
 
Kèm với mẫu D02b-TS và mẫu D07-TS
 và các trường hợp giải trình khác
II. BIỂU MẪU CHÍNH SÁCH        
1
Mẫu 66a-HD
DS hưởng chế độ ốm đau
Làm thủ tục hưởng chế độ
ốm đau, tai nạn rủi ro, …
Mẫu 66a-HD
Như cũ
Như cũ
2
Mẫu 67a-HD
DS lao động hưởng chế độ thai sản Làm thủ tục hưởng chế độ
thai sản, khám thai, …
Mẫu 67a-HD
Như cũ
Như cũ
3
Mẫu 68a-HD
DS lao động hưởng chế độ
 DSPHSK sau ốm đau
Làm thủ tục hưởng chế độ
dưỡng sức sau thời gian ốm đau
Mẫu 68a-HD
Như cũ
Như cũ
4
Mẫu 69a-HD
DS lao động hưởng chế độ
DSPHSK sau thai sản
Làm thủ tục hưởng chế độ
dưỡng sức sau thời gian thai sản
Mẫu 69a-HD
 
Như cũ
Như cũ
5
Mẫu 70a-HD
DS lao động hưởng chế độ
 DSPHSK sau TNLĐ-BNN
Làm thủ tục hưởng chế độ
dưỡng sức sau thời gian TNLĐ-BNN
Mẫu 70a-HD
Như cũ
Như cũ