Thư Ngỏ In

         Trong xu höôùng ngaøy nay vieäc chuyeân moân hoùa caùc dòch vuï ñeå giuùp caùc doanh nghieäp an taâm saûn xuaát vaø kinh doanh ngaøy caøng ñöôïc nhieàu nhaø quaûn lyù quan taâm.

         Coâng ty chuùng toâi, Coâng ty TNHH dòch vu ï& tö vaán Thanh Ñöùc chuyeân veà lónh vöïc dòch vuï & tö vaán veà quaûn lyù, tö vaán  caùc chính saùch veà nhaân söï doanh nghieäp : 

·   Laäp chính saùch quaûn lyù nhaân söï, xaây döïng h thng thang baûng löông. 

·   Laäp quy cheá phaân phoái löông, thöïc hieän caùc dòch vuï traû löông haøng thaùng  cho caùc DN (Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi)  

·  Thöïc hieän caùc dòch vu ïnhaân söï , tieàn löông trong Doanh Nghieäp. 

·  Thöïc hieän dòch vuï baûo him xaõ hoäi, y teá, baûo hieåm thaát nghieäp ñaêng kyù laàn ñaàu, haøng thaùng (giaù caû thích hôïp cho caùc loaïi hình doanh nghieäp) 

·  Thiết kế phn mm, mua baùn phaàn meàm tin hoïc. Ñaëc bieät phaàn meàm quaûn trò Baûo Hieåm Xaõ Hoäi chuyeân nghieäp  hieäu quaû cho doanh nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng.

    Noäi dung goàm 3 phaàn chính: 

- Quaûn lyù thu: nhaäp döõ lieäu,  in  caùc bieåu maãu vaø caùc baùo caùo. 

- Tính BHXH thay löông (oám ñau, thai saûn ...) nhanh choùng.  

- Toång hôïp chính xaùc caû quaù trình tham gia BHXH töøng coâng nhaân vieân. 

·  Ñaøo taïo ngheà . 

·  Tư vn cho coâng ty môùi thaønh lp: Chính saùch nhaân söï, thang baûng  löông, HĐLĐ, soå löông,  ñaêng  kyù BHXH laàn ñaàu…..)

Vôùi ñoäi nguõ  CBCNV nhieàu kinh nghieäm, phaàn meàm chuyeân chuyeân nghieäp  thöïc hieän coâng vieäc moät caùch nhanh choùng, tieát kieäm thôøi gian, naâng cao hieäu quaû  quaûn lyù nhaân söï  doanh nghieäp.    

Quý khách có nhu cầu hãy gọi cho chúng tôi:

Giám đốc Nguyễn Thị Thu 0982395658

Rất hân hạnh phục vụ quý khách

Hiệu quả của khách hàng là mục tiêu của Công ty chúng tôi.